Lokale arbejdsudvalg

Et medlemskab hos DGK giver ret til, at deltage i en lang række aktiviteter, udstillinger og brugsprøver, som de lokale arbejdsudvalg planlægger og afvikler.
Find dit lokale udvalg - og husk, at du altid er velkommen til, at deltage på tværs af udvalgene. 

De lokale arbejdsudvalg og deres kontaktpersoner

 • Københavnsudvalget: Therese Hermann
 • Nordsjællandsudvalget: Inger-Lise Poulsen
 • Vestsjællandsudvalget: Ann Laura Luunbjerg
 • Midtsjællandsudvalget: Steffen Jessen
 • Fynsudvalget: Ann Laura Luunbjerg
 • Nordjyllandsudvalget: Laura Engen Andersson
 • Midtjyllandsudvalget: Susie Hansen
 • Vestjyllandsudvalget: Susie Hansen
 • Himmerlandsudvalget: Laura Engen Andersson
 • Østjyllandsudvalget: Conny Frilund Ebsen
 • Syd og Sønderjyllandsudvalget: Conny Frilund Ebsen

Arbejdsudvalg

§ 11. Bestyrelsen kan oprette/nedlægge arbejdsudvalg til varetagelse af klubopgaver på lokalt plan.

Stk. 2. Hvert arbejdsudvalg består af 3-7 medlemmer. Arbejdsudvalgene konstituerer sig selv med minimum en

udvalgsformand og udvalgssekretær, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Ved indkaldelse af suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.

Stk. 3. Valg til arbejdsudvalget foretages på det årlige medlemsmøde, der afholdes i oktober kvartal.

Udvalgsmedlemmerne afgår efter en af medlemsmødet fastsat turnus.

Stk. 4. Indkaldelse til medlemsmøde offentliggøres i et nummer af medlemsbladet, der udkommer i 3. kvartal.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer.

2. Valg af stemmetællere.

3. Beretning.

4. Regnskab forelægges til godkendelse.

5. Valg til arbejdsudvalget

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Kun medlemmer af DGK er valgbare og har stemmeret på medlemsmødet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Referat af medlemsmødet og arbejdsudvalgets sammensætning meddeles til bestyrelsen inden 1. januar.

Referatet af medlemsmødet offentliggøres i førstkommende nummer af Gravhunden.

Arbejdsudvalgenes økonomi

Stk. 5. Arbejdsudvalgene fører selvstændig økonomi, hvorover der føres regnskab.

Økonomien baseres på indtægter fra egne træninger og andre lokale arrangementer. Der kan ikke opkræves særkontingent til arbejdsudvalgene.

Stk. 6. Bestyrelsen kan lade arbejdsudvalgene få del i økonomien fra klubbens prøver og udstillinger inden for arbejdsudvalgenes område. Omfanget fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 7. Arbejdsudvalgene fremsender deres reviderede regnskab, som forelagt på oktober kvartals medlemsmøde, til bestyrelsen inden 1 januar for indarbejdelse i klubbens samlede regnskab.

Såfremt et arbejdsudvalg opløses eller nedlægges udfærdiges et regnskab pr. opløsnings- eller nedlæggelsesdatoen. Regnskabet sendes til bestyrelsen og udvalgets kontantbeholdning og andre aktiver overføres til DGK til anvendelse i henhold til klubbens formålsparagraf. Bestyrelsen vurderer om udvalgets øvrige aktiver og effekter kan finde anvendelse andre steder i klubben eller tilbageføres ved oprettelse af et nyt udvalg inden for en 2-årig periode i samme område.

Stk. 8. Alle større arrangementer skal inden annoncering godkendes af bestyrelsen.

Efter ansøgning til bestyrelsen kan DGK virke som garant ved større arrangementer inden for arbejdsudvalgets område.